Moduł Moldex3D Designer BLM generuje wysokiej jakości siatkę dla skomplikowanych modeli

Posiadanie wysokiej jakości siatki modelu jest kluczowym składnikiem wymaganym do uzyskania dokładnych wyników symulacji. Jednakże, odpowiednia dyskretyzacja modelu może być bardzo czasochłonna. Aby umożliwić swoim użytkownikom tworzenie siatki w łatwy i szybki sposób Moldex3D udostępnił moduł preprocesora Designer BLM (Boundary Layer Mesh).

Dodatkowo, w najnowszej wersji R13.0, Moldex3D rozwinął możliwości modułu Designer BLM, aby zwiększyć jego użyteczność. W artykule tym wyszczególniono i wskazano najważniejsze usprawnienia wprowadzone do modułu Designer BLM.

Tworzenie bryłowych siatek dla złożonych kształtów kanałów doprowadzających i chłodzących w wydajny sposób

Nowa wersja pozwala ominąć ograniczenie nie pozwalające na bezpośredni import geometrii kanałów doprowadzających lub chłodzących z systemów CAD. Teraz, Moldex3D Designer BLM pozwala na tworzenie kompleksowej siatki kanałów bez konieczności dokonywania modyfikacji/upraszczania ich geometrii. Takie udoskonalenie nie tylko zmniejsza ilość czasu potrzebną do przygotowania modelu obliczeniowego, ale także pozwala na uzyskanie jeszcze dokładniejszej symulacji przepływu tworzywa/chłodziwa.

Ilustracja 1: Siatka bryłowa kanału doprowadzającego (po lewo) i wyniki rozkładu temperatur (po prawo)

Ilustracja 2: Złożony kształt kanałów przy chłodzeniu konformalnym (po lewo) i ich model obliczeniowy przygotowany przy wykorzystaniu siatki bryłowej (po prawo) stworzonej w module Designer BLM dla dokładnych wyników symulacji

Szybkie przygotowanie siatki z narzędziem Fix Wizard

Po automatycznym wygenerowaniu siatki BLM, Designer BLM ostrzega użytkowników jeśli znajdzie ewentualne błędy siatki. Użytkownicy mogą wtedy uruchomić narzędzie Fix Wizard, aby wyeliminować błędy takie jak: wolne krawędzie, pokrywające się elementy itp. To inteligentne narzędzie pozwala w łatwy sposób wygenerować siatkę i zapewnić sobie bardzo dokładne wyniki symulacji.

Ilustracja 3. Użytkownicy mogą wykorzystać narzędzie Fix Wizard w celu naprawy ewentualnych błędów siatki takich jak wolne krawędzie, pokrywające się elementy itp

Wsparcie wielu rodzajów formowania tworzyw sztucznych

Moldex3D rozszerzył funkcjonalność modułu BLM na wiele typów formowania tworzyw sztucznych jak np. wtrysk wielokomponentowy, formowanie wtryskowe z doprasowaniem, wtryskiwanie proszków metali (PIM), MuCell®, wtrysk z gazem, wtrysk z wodą.

Poprawa wydajności narzędzia Auto Refine

W najnowszej wersji R13.0, udoskonalono jądro narzędzia automatycznego zagęszczenia siatki. Znacząco polepszyło to jakość i szybkość tworzenia siatki BLM.

Ilustracja 4. W programie Moldex3D, w wersji R13.0, funkcja automatycznego zagęszczenia siatki została dodatkowo usprawniona w celu dalszej poprawy jakości generowanej siatki (tak jak pokazano na obszarze zaznaczonym czerwonymi strzałkami.)